על סדר היום

מסקנות מועצת התאגיד: על המנכ"ל לתקן את המשבר

אלדד קובלנץ - צלם: רונן אקרמן אלדד קובלנץ – צלם: רונן אקרמן

בעקבות תחקיר "הארץ" על יחסי העבודה בכאן וועדת הבדיקה שהוקמה, מפרסמת היום מועצת התאגיד את החלטותיה.

"המועצה מקבלת את מסקנת הוועדה בדו"ח, כי המנהל הכללי לא עמד בחובתו לדאוג לסביבת עבודה תקינה בתאגיד. דו"ח הוועדה מציין עוד, כי ערכי התאגיד על פי חזונו של המנכ"ל אינם כוללים התייחסות כלשהי למערכת יחסי העבודה והניהול הפנימי בתאגיד".

במכתב, שנשלח לכלל עובדי התאגיד, נכתב כי בעת הדיונים על מסקנות הדו"ח תהו חלק מחברי המועצה האם בנסיבות שנוצרו יש לאפשר למנכ"ל, אלדד קובלנץ, להמשיך בתפקידו. בהתאם להמלצת הוועדה הוחלט ברוב קולות לאפשר למנכ"ל להוביל את המהלכים לתיקון המשבר.

המועצה קובעת המועצה כי על המנכ"ל להגיש תוכנית מקיפה לצעדיים מעשיים לצורך תיקון יחסי העבודה והתרבות הארגונית.

"על המנכ"ל להגיש למועצה בתוך 3 שבועות תוכנית מקיפה, מפורטת וברורה לצעדים מעשיים וישימים לתיקון התרבות הארגונית ויחסי העבודה בתאגיד, תוך פירוט כיצד המנכ"ל מתכוון לנהל ולפקח על הדברים באופן אישי. התוכנית תציג הן את תכנון המהלכים והן את שלבי הביצוע ולוחות הזמנים. המועצה מייחסת חשיבות רבה לערך של הדוגמא האישית ככלי מהותי להצלחת תהליך התיקונים ומצפה מהמנכ"ל שיפעל בהתאם. המועצה תבחן בהמשך את יישום התוכנית".

עוד נכתב כי: "על המנכ"ל להגיש למועצה בתוך 6 שבועות קוד אתי בתחום יחסי העבודה ותכנית לפעולות מכוונות, שתיצורנה תודעה של אתיקה בארגון, ובכפוף לאישורה על ידי המועצה לדאוג להטמעתה וביצועה.  על המנכ"ל לפעול בתוך שבועיים לקביעת מנגנון ברור, הכולל נהלים והנחיות ישימים לטיפול בתלונות על הטרדה מינית על ידי הממונה למניעת הטרדה מינית".

המועצה מינתה ועדת משנה אד-הוק, כאשר יו"ר המועצה, גיל עומר, יעמוד בראשה וחבריה יהיו ועדת כוח אדם. מטרת הועדה היא לבחון ולגבש מתווה בנוגע לשאר המלצות הוועדה, לרבות יישומן, עיתוין וכל היבט רלבנטי אחר תוך שימת דגש על שמירת הגמישות הניהולית הנדרשת. הועדה תדון גם בסוגיית הממשל התאגידי על כל היבטיה ובכלל זה החוקיים והארגוניים וככל שתגיע למסקנה, כי התשתית הנורמטיבית הקיימת אינה מספקת, תגבש הנחיות בעניין והכל בכפוף לדינים המחייבים את התאגיד בנושאים אלו.

מתחים בין קובלנץ לעומר

מסקנות ועדת פרוקצ'יה קבעו בצורה חד משמעית כי בתאגיד קיימת תרבות ארגונית לקויה, שמקורה במערכת היחסים המתוחה בין ההנהלה לבין המועצה. מקור המתח הוא המחלוקת על סמכויות ואי אמון מוסרי ובין אישי בין יו”ר המועצה, גיל עומר, לבין המנכ”ל קובלנץ. הוועדה ממליצה כי השניים יעברו תהליך של גישור על מנת לפתור את המחלוקות. במכתב שנשלח היום לא ניתנה כל התייחסות אופרטיבית לטיפול במתחים בין המנכ"ל ליו"ר המועצה.

"המועצה מקבלת ומכירה בדברי הוועדה, שלפיהם בשל תפקידה כגוף המפקח על ביצועי ההנהלה, יש לה אחריות מסוימת למשבר – דהיינו למעשה "אחריות מיניסטריאלית". כפי שמציין הדוח, משעה שהמשבר נגלה לעין בכל עוצמתו, הפעילה המועצה את סמכויותיה במלוא הנחישות על מנת להתמודד עם נושא היחס לעובדי התאגיד לעומקו ולהפיק את הלקחים הנדרשים".

"המועצה הבהירה בעבר ומבהירה שוב, כי לעמדתה, יש להמשיך לאפשר להנהלה, גמישות ניהולית משמעותית ושמירה על היות התאגיד גוף תחרותי. לגישת המועצה, אין בכך סתירה לעובדה, כי יחס ענייני ומכבד לכל עובדת ועובד בתאגיד, הינו בראש ובראשונה חובה אנושית וציבורית, ומעבר לכך מהווה חלק מהותי מניהול מקצועי ויעיל, התורם, בין היתר, להיות התאגיד גוף שידור מצטיין".

מסקנות ועדת פרוקצ’יה: קובלנץ ועומר לטיפול זוגי

שתף את הכתבה ב:

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות